Wettelijke vermeldingen

RIEZ A LA VIE
9 Avenue de la Parée Preneau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Vendée – Pays de la Loire
Tél : 02 51 54 30 49
Email
APE : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (5530Z)
SIRET : 31061211400010

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tél : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Webwww.francecom.com
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100017

Het raadplegen van de site www.riezalavie.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.
De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit handvest kan de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Inhoud van de site

De Site wordt beheerd door het bedrijf Riez à la Vie.
De site presenteert de activiteiten van het bedrijf Riez à la Vie.

Intellectueel eigendom

De Site vormt een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en hun opmaak die op de Site www.riezalavie.com staan, eigendom van Francecom (met uitzondering van de foto’s van het bedrijf Riez à la Vie en de teksten geschreven door het bedrijf Riez à la Vie) en als zodanig beschermd door de bepalingen van de wet op het intellectueel eigendom.
Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van deze inhoud en niemand toe te staan deze inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden.
Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en door welk procédé dan ook (in het bijzonder door framing*), van een van de elementen van de site www.riezalavie.com of van de te koop aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom, is verboden en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Enkel de papieren afdruk is toegelaten voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2° van de Code de la Propriété Intellectuelle.
Registratie bij de CNIL aan de gang.
Er mag geen hypertext link naar de www.riezalavie.com site worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.
*De handeling waarbij de inhoud van pagina’s van een website wordt overgenomen om deze via een hypertextlink naar de eigen website over te brengen, waardoor de genoemde inhoud als eigen inhoud wordt weergegeven.

Bescherming van persoonsgegevens

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij het beantwoorden van de aangeboden formulieren. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor Francecom om het verzoek van de gebruiker te verwerken.
Francecom verbindt zich ertoe de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de ons toevertrouwde persoonlijke gegevens te vrijwaren. Er zal geen persoonlijke informatie aan derde bedrijven worden doorgegeven zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker.

Verantwoordelijkheid

Riez à la Vie wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de site www.riezalavie.com kunnen voordoen en die kunnen leiden tot een verlies van gegevens of een onbeschikbare toegang tot de op de site geproduceerde informatie.
De op de website www.riezalavie.com gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking van de internetgebruikers gesteld zonder enigerlei uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.
De aanwezigheid van hyperlinks op de Site www.riezalavie.com – ongeacht of Riez à la Vie daarvoor al dan niet vooraf toestemming heeft gegeven – leidt niet tot hoofdelijke aansprakelijkheid tussen Riez à la Vie en de eigenaren van de andere sites, voor wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.
Riez à la Vie kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op de website www.riezalavie.com. Zij kan evenmin de afwezigheid van wijziging door derden (binnendringing, virus) garanderen.
Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij of zij maakt van de inhoud van de site www.riezalavie.com. Behoudens zware fout van Riez à la Vie, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de site www.riezalavie.com wordt verstrekt.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle op de site www.riezalavie.com gepubliceerde informatie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Alleen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep van La Roche-sur-Yon zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website www.riezalavie.com.

Bemiddelaar

Overeenkomstig artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek heeft de consument, binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het consumentenwetboek, het recht om een verzoek in te dienen voor een minnelijke schikking door bemiddeling, bij SAS Médiation Solution 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost

  • website : https://www.sasmediationsolution-conso.fr
  • e-mail : contact@sasmediationsolution-conso.fr

Informatie met betrekking tot cookies op onze site

Informatie over uw navigatie kan worden opgeslagen in bestanden genaamd “Cookies” die op uw computer, tablet, smartphone zijn geïnstalleerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet, smartphone … via uw browser, door de website die u bezoekt wordt geplaatst. Cookies kunnen vele toepassingen hebben:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site: zij zorgen bijvoorbeeld voor de goede werking van uw account of uw winkelwagentje.

Cookies voor statistieken: deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de site te analyseren, de prestaties van paginaweergaven, de meest bezochte pagina’s, de begin- of eindpagina’s van de sites

Cookies van derden: Op sommige pagina’s kunt u deze delen met uw favoriete sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, enz. Deze sociale netwerken kunnen bij het delen een cookie plaatsen, waarover wij geen controle hebben. U kunt alle informatie over de cookies die door de verschillende sociale netwerken worden geplaatst, vinden door hun wettelijke vermeldingen te raadplegen.

Configureer de beperkingen met betrekking tot uw cookies:

U kunt de mogelijkheden van cookiebeperkingen vinden in het online helpmenu van uw browser:

  • Firefox cookie beheer
  • Chrome cookie beheer
  • Beheer van cookies in Safari
  • Cookies van Opera beheren
  • Internet Explorer cookiebeheer

Wij wijzen u erop dat als u alle cookies weigert, u bepaalde functies van de site mogelijk niet kunt gebruiken.
U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies door de website van de CNIL te bezoeken: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/